Στοιχεία Υπεύθυνου Τμήματος

Υπεύθυνος: Βιτσάκης Γεώργιος, e-mail: vitsakis AT edu DOT uoc DOT gr, τηλ. 2810393352, 2810393353

Σχετικά με το Τμήμα

To Τμήμα Διαχείρισης Πληροφορίας, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • σχεδίαση, ανάπτυξη και προσαρμογή των βάσεων δεδομένων, ψηφιακών συλλογών, μεταδεδομένων και οντολογιών του ΠΚ,
  • υποστήριξη του Φοιτητολογίου, https://www.cc.uoc.gr/e-university/studentweb.html

Η Εφαρμογή StudentsWEB έχει ως στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας. Πρόκειται για ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση και την αλληλεπίδραση των φοιτητών με την γραμματεία τους μέσω WEB. Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν δηλώσεις μαθημάτων, να ελέγχουν τα στοιχεία που τους αφορούν (βαθμολογία μαθημάτων, κτλ) και να κάνουν αιτήσεις προς τη Γραμματεία μέσω του διαδικτύου.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συστάθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικών πόρων.

Το κύριο αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ αφορά στην χάραξη της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, τον έλεγχο των επιμέρους δομών και πολιτικών στον τομέα αυτό, ενώ στις υπηρεσίες της περιλαμβάνεται και η διενέργεια εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος σε ότι αφορά στα θέματα σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Η ΔΑΣΤΑ συντονίζει τις επιμέρους δομές, δηλαδή το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και φροντίζει την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ τους για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

  • υποστήριξη και διαχείριση της ιστοσελίδας και της διαδικτυακής πύλης του Πανεπιστημίου, http://www.uoc.gr/ αλλά και πολλών άλλων ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου Κρήτης
  • συντονισμός με το σύστημα της Βιβλιοθήκης και συνεργασία με την Ομάδα Τεχνολογιών Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, http://www.lib.uoc.gr/
  • διαχείριση αρχείου αποφάσεων οργάνων διοίκησης
  • διαχείριση αίθουσας υπολογιστών ελεύθερης χρήσης για τους φοιτητές που φιλοξενούνται στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών