Σύντομη Αναφορά

Το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία 323, 20- 2-2014) με σκοπό να παρέχει με ασφαλή και εγγυημένο τρόπο ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης της διοικητικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του ιδρύματος. Το Κέντρο αποτελεί μονάδα τεχνολογικής αιχμής που παρέχει παράλληλα διοικητικές υπηρεσίες βάσης και σύγχρονες προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, έχοντας για το λόγο αυτό διακριτή θέση στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει την ευθύνη υποστήριξης του συνόλου των κεντρικών υποδομών και υπηρεσιών ισότιμα για τις δύο Πανεπιστημιουπόλεις.

Με την συγκρότηση του Κέντρου διαμορφώθηκε ένα οργανωτικό σχήμα αποτελούμενο από πέντε Τμήματα για να εξυπηρετήσει και να διαθέσει τις κεντρικά προσφερόμενες υπηρεσίες και υποδομές ΤΠΕ του Ιδρύματος προς την Πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα τμήματα που δημιουργήθηκαν είναι : Διαχείρισης Πληροφορίας, Δικτύων και Επικοινωνιών, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, Τεχνολογιών Εκπαίδευσης και Υπολογιστικών Υποδομών

Διοίκηση του Κέντρου

Όργανα διοίκησης του Κέντρου είναι : ο Διευθυντής και η Συγκλητική Επιτροπή. Αποφάσεις σε τεχνικά θέματα λαμβάνονται από το Τεχνικό Συμβούλιο.

Το Τεχνικό Συμβούλιο αποτελείται από το Διευθυντή του Κέντρου και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

Ο Διευθυντής του Κέντρου εκλέγεται από τη Σύγκλητο μετά από πρόταση του Πρύτανη.

Διευθυντής του Κέντρου ΤΠΕ είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Αντώνης Σαββίδης.

Η Αποστολή του Κέντρου

Στόχος του Κέντρου ΤΠΕ είναι η εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συστημάτων λογισμικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, η βελτιστοποίηση της χρήσης της υπολογιστικής υποδομής και η σχεδίαση της μέγιστης αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στη διοίκηση. Το Κέντρο αποτελεί ταυτόχρονα κέντρο τεχνογνωσίας και συμβουλευτικό όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα ΤΠΕ.

Αποστολή του Κέντρου είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας κατά την χρήση των ΤΠΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτοντας σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και ασφαλή χρήση των πληροφορικών μέσων. Το Κέντρο υποστηρίζει και συμβουλεύει τους τελικούς χρήστες, παρέχοντας υπηρεσίες κατάρτισης, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Το Κέντρο συντονίζει τη διάθεση λογισμικού γενικής χρήσης στα μέλη του Πανεπιστημίου, με μέριμνα για την προώθηση λογισμικού ανοικτού κώδικα για την ευρύτερη δυνατή διάδοση και αξιοποίηση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Το Κέντρο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και σε εξωτερικούς φορείς και οργανισμούς, εφόσον το δυναμικό και οι πόροι του το επιτρέπουν και για δραστηριότητες που υπηρετούν έμμεσα τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου είναι οι ακόλουθες:

  • Οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στηρίζονται στις δημιουργικές ικανότητες, αλλά και στην τεχνική επάρκεια των μηχανικών και των τεχνικών του Κέντρου.
  • Οι υπηρεσίες αναπτύσσονται είτε με λογισμικό παραγόμενο από το ίδιο το προσωπικό του Κέντρου, είτε με προσαρμογή λογισμικού ανοικτού κώδικα, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις όπου για συγκεκριμένους λόγους είναι απαραίτητη η χρήση εμπορικών προϊόντων.
  • Η παρακολούθηση από το Κέντρο των εξελίξεων στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η συνεχής υποστήριξη των διαδικασιών ενσωμάτωσης στις υπηρεσίες του των αρτιότερων χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των τρεχουσών τεχνολογιών αιχμής.
  • Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του Κέντρου, η οποία επιτυγχάνεται με πολλαπλές δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων πιστοποιημένων φορέων και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.
  • Η εκπαίδευση και η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες σχετικά με την χρήση και τις δυνατότητες νέων εργαλείων και υπηρεσιών.
  • Η προώθηση καλών πρακτικών στη χρήση των ΤΠΕ για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
  • Η εισαγωγή, επεξεργασία, ανάπτυξη και παραγωγή τεχνολογικής καινοτομίας, νέων επιστημονικών μεθόδων, αποτελεσμάτων και ιδεών με στόχο βέλτιστες πρακτικές στη χρήση ΤΠΕ με αναφορά στον εθνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.
  • Η μέριμνα για την ενίσχυση της ισότητας ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρία.
  • Η προώθηση πρακτικών χρήσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και η μέριμνα για την ανακύκλωση των απαξιωμένων συσκευών.

Ο Κανονισμός του Κέντρου